29.5. 19 :00

Bohemian Restaurant 

Husova 160, Praha 1