6.10.+ 20.10 19:00 h

Bohemian Cafe - Restaurant 

Husova 160, Praha 1